20. March, 2013

JEEP

ซ่อมแอร์ JEEP GRAND CHEROKEE แอร์ไม่เย็น ตรวจเช็คพบว่าคอล์ยเย็นรั่ว การถอดตู้แอร์ของ JEEP GRAND CHEROKEE เพื่อเอาคอล์ยเย็นออกมาตรวจเช็ค ถอดตู้ออกมาแล้วควรเปลี่ยนฟองน้ำเก่าออกให้หมด ไม่ว่าจะมีอยู่กี่จุดก็ตาม ไม่อย่างนั้นอีกไม่นานคงต้องรื้อใหม่อีกครั้ง  เพราะเศษฟองน้ำเก่าจะปลิวออกมาจากช่องลมแอร์ตลอดเวลา เพราะประเทศเราอากาศร้อน