29. December, 2012

MAZDA

ซ่อมแอร์รถ Mazda cx5 แอร์ไม่เย็น คอล์ยเย็นรั่ว เติมนํ้ายาแอร์อยู่ได้ไม่นานหมด แอร์เย็นสองฝั่งไม่เท่ากัน การเปลี่ยนคอล์ยเย็นของรถรุ่นนี้ ต้องรื้อคอนโซลหน้ารถออกทั้งหมดเหมือนกัน แต่ไม่ต้องกังวลใจนะครับ ทีมงานช่างของร้านสตาร์แอร์บางบัวทอง มีความชํานาญโดยตรงอยู่แล้ว เรามีอะไหล่ทุกชิ้นเกียวกับระบบแอร์ไว้บริการ ไม่ต้องเสียเวลารออะไหล่นานหลายวัน