นโยบายความเป็นส่วนตัว back to Homepage

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “พวกเรา” “เรา” และ “สตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง” จะหมายความถึง ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง และเว็บไซต์ www.starairsoundbangbuathong.com และคำว่า “ท่าน” และ “ของท่าน” จะหมายความถึง สมาชิก เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้เว็บไซต์นี้เราเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่าน เรารับประกันว่า เราได้ใช้ความระมัดระวังและตระหนักถึงข้อมูลส่วนบุคคลใน www.starairsoundbangbuathong.com ไว้แล้ว ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองทั้งหมด ซึ่งร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยเคร่งครัด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดข้อมูลที่เราเก็บ วิธีการจัดเก็บ วิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง และวิธีที่เราปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หากว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้น ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที

1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง

  • ข้อมูลในการยืนยันตัวตน การลงทะเบียน และการเป็นสมาชิก
  • ข้อมูลการติดต่อระหว่างท่านและร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง
  • ข้อมูลการทำกิจกรรมระหว่างท่านและร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง
  • ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวในการเข้าเว็บไซต์
  • ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลดังกล่าวอาจมาจากการให้ข้อมูลจากท่านหรือจากการเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง

2. การใช้ข้อมูล
ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่าง รวมถึงและโดยไม่มีข้อจำกัดเพียงการตอบรับคำขอของท่าน การปฏิบัติตามธุรกรรมที่ท่านทำขึ้น การวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติ บางครั้งเราอาจจัดส่งข้อมูลใหม่ๆ แก่ผู้ใช้เว็บไซต์

3. สิทธิของท่าน
ท่านมีสิทธิปฏิเสธการเก็บข้อมูลของท่าน และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้โดยการลบคุกกี้ ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหายอันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

4. ข้อผูกพันในการให้ข้อมูลทางทะเบียน
ท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างทันทีในแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านต้องรักษาข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเป็นความจริงถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

สมาชิกร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง/สมาชิกทุกคนต้องใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับ (password) เพื่อใช้ในการเข้าถึงส่วนที่ต้องใช้รหัสผ่านของเว็บไซต์ ท่านจะต้องรักษาหมายเลขประจำตัว โค้ด หรือรหัสผ่านที่เราได้แจ้งแก่ท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองทราบทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านเหล่านั้นโดยมิได้รับอนุญาต หรือหากมีการฝ่าฝืนความปลอดภัยใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดำเนินธุรกรรม ทั้งหมดภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านโดยร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้ของท่านในทางที่ผิด เมื่อมีบุคคลอื่นนำสิทธิในการเข้าใช้ที่ใช้รหัสผ่านของท่านไปใช้ เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและรหัสผ่าน โดยไม่มอบหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้ นอกจากนี้ การใดๆ ที่ทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านซึ่งร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองมอบให้ท่าน ถือเป็นการกระทำโดยตัวท่านเองและอาจมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมาย

5. การยกเลิก
ท่านตกลงและยอมรับว่า ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองมีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจจะยกเลิกรหัสผ่าน สิทธิในการเข้าใช้ (หรือบางส่วนของสิทธิในการเข้าใช้) หรือ การใช้บริการและย้ายและลบเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้สิทธิในการเข้าใช้ของท่าน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่มีข้อจำกัดสืบเนื่องมาจากความบกพร่อง ในการใช้สิทธิในการเข้าใช้ หรือหากร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืน หรือกระทำการใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ในข้อสัญญา

6. การสำรวจและทำแบบสอบถาม
ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองอาจมีการทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ จากท่าน ซึ่งในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง เราจะนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน และนำเสนอเนื้อหาที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจด้วยเช่นกัน

7. การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สาม
นอกเหนือจากที่ได้ระบุหรือเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือตามความจำเป็นในการให้บริการแก่ท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของ ท่านให้แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม ท่านได้ตกลงและยอมรับว่าข้อมูลในเรื่องชื่อ รายละเอียดในการติดต่อนั้น

ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง สตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ภาคีของร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองหรือผู้รับเหมาทำงานในกรณีที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือไปจากเพื่อเป็นการให้บริการตามขอบเขต ที่ได้ทำสัญญาไว้กับร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทองเท่านั้น

8. การใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ
เว็บไซต์นี้อาจมีการประชาสัมพันธ์ของบุคคลที่สามที่เป็นภาคีและเครือข่ายของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้สื่อของบุคคลที่สามและบริษัทวิจัยต่างๆ เพื่อจัดทำข้อมูลต่างๆให้เราในเว็บไซต์ของบุคคลอื่นๆ

9. คุกกี้บนร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง
คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลเล็กๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้มีประโยชน์เนื่องจากอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ และให้คุณไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, จดจำค่าที่เลือกใช้ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อปรับแต่งโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณ โดยการติดตามการเรียกดูเว็บไซต์ต่าง ๆ ของคุณ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเยี่ยมชมเนื้อหาในเว็บไซต์และยังช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ร้านสตาร์แอร์ซาวด์ บางบัวทอง ถือว่าคุณได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ โดยคุกกี้ที่เราใช้นั้นมีความปลอดภัย
คุกกี้เซสชั่นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ขณะที่คุกกี้ถาวรจะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณหลังจากปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว (เพื่อจดจำค่าที่เลือกใช้ของคุณเมื่อคุณกลับมาที่ไซต์นี้)

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้:

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างสูงต่อการทำงานของเวปไซด์: คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการปฎิบัติการของเว็บไซต์ (เช่น การนำทางระหว่างหน้าเว็บ)

คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเข้าชม ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

คุกกี้โฆษณา (หรือคุกกี้ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย): จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปนิสัยในการเรียกดูที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของท่าน และใช้เพื่อทำให้โฆษณาเกี่ยวข้องกับตัวท่านและความสนใจของท่านมากขึ้น

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร
ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เราตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับท่านและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เราจึงได้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และแนะนำให้ท่านอ่านโดยละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และจะมีผลทันทีที่เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุดและมีผลเมื่อวันที่ (31 มิถุนายน 2564)